МЗ объявляет конкурс по отбору членов наблюдательного совета

Министерство здравоохранения объявляет конкурс по отбору членов наблюдательного совета РГП на ПХВ «ННЦООИ им М. Айкимбаева» МЗ РК — передает Egemen Qazaqstan

Место проведения конкурса: г.Нур-Султан, пр.Мəңгілік ел, 8, Дом министерств, 5 подъезд.

Место нахождения предприятия: 050054, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский
район, улица Жахангер, 14.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Масғұт Айқымбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнындағы байқау кеңесінің
мүшелерін іріктеу бойынша конкурсты (бұдан əрі –конкурс) жариялайды.

Конкурстың өткізілетін күні мен орны: НұрСұлтан қаласы, Мəңгілік ел даңғылы, 8, Министрліктер үйі, 5-кіреберіс. Кəсіпорынның орналасқан жері: 050054, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Жахангер көшесі, 14-үй. Кəсіпорынның негізгі қызметінің қысқаша сипаттамасы: халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылыған қамтамасыз ету болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білімі, сондай-ақ төмендегі талаптардың біріне сəйкес келуі тиіс:
1) денсаулық сақтау немесе ұйымның бейіні бойынша жəне (немесе) экономика/қаржы жəне (немесе) бизнес жəне (немесе) құқық саласында кемінде 5 жыл жұмыс тəжірибесінің болуы;
2) денсаулық сақтау немесе ұйымның бейіні бойынша жəне (немесе) экономика/қаржы жəне (немесе) бизнес жəне (немесе) құқық саласындағы басшылық қызметте кемінде 3 жыл тəжірибесінің болуы;
3) денсаулық сақтау жəне (немесе) экономика жəне (немесе) бизнес жəне (немесе) құқық сала сын дағы
қоғамдық бірлестіктеріндегі мүшелігі.

2. Мынадай:
1) соттылығы өтелмеген немесе алынбаған;
2) заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан астам осы заңды
тұлғаның басшысы болған;
3) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;
4) байқау кеңесінің басқа мүшесімен немесе мемлекеттік кəсіпорын басшысымен жақын туыстық жəне туыстық қатынастағы адам байқау кеңесінің мүшесі ретінде сайланбайды.
Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттарды ұсыну қажет:
1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін түрде);
2) мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі түйіндеме;
3) өмірбаян (еркін түрде);
4) үміткердің жеке басын куəландыратын құжаттың нотариат растаған көшірмесі;
5) жоғары білімі туралы құжаттың нотариалдық расталған көшірмесі;
6) 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабына сəйкес жұмыскердің еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу комитетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығы жəне сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары жоқ екендігін растайтын құжаттар.
Конкурсқа қатысушының өзінің біліміне, жұмыс тəжірибесіне, кəсіптік деңгейіне қатысты қосымша
ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы
жұмыс орнының басшылығынан ұсыным туралы құжаттардың көшірмелері) беруіне болады. Қатысушы конкурстық өтінімнің түпнұсқасын«Түпнұсқа» деп белгіленген конвертке салып мөрлейді. Бұл конвертте қатысушының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) жəне мекенжайы көрсетілуі тиіс. Содан кейін конверт сыртқы конвертке салынып мөрленеді. Құжаттарды қабылдау басталатын күн – мерзiмдi баспасөз басылымдарына конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күн.

Құжаттар хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз күннің ішінде мына мекенжайға ұсынылуы тиіс: Нұр-Сұлтан қ., Мəңгілік ел даңғылы, 8, Министрліктер үйі, 5-кіреберіс.
Конкурстың өткізілу күні – конкурсқа қатысу туралы өтініштерді ұсыну мерзімі аяқталғаннан кейінгі
жұмыс күні. Үміткердің конкурсқа қатысушыларға қойылатын
талаптарға сəйкестігіне жүргізілген бағалау нə тижелері бойынша Қазақстан Республикасы Ден саулық
сақтау министрлігінде əңгімелесу өткізіледі.

 

 

Условия, дата и место проведения конкурса по отбору членов наблюдательного совета в республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» Министерства здравоохранения Республики Казахстан

 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявляет конкурс (далее – конкурс) по
отбору членов наблюдательного совета республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута
Айкимбаева» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.Место проведения конкурса: г.Нур-Султан, пр.Мəңгілік ел, 8, Дом министерств, 5 подъезд.

Место нахождения предприятия: 050054, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, улица Жахангер, 14.

Краткое описание основной деятельности предприятия: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Требования к участникам конкурса: высшее образование, а также соответствие одному из следующих требований:
1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/
финансы и (или) бизнеса и (или) права на должности не менее 5 лет;
2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет;
3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) эко номики и (или) бизнеса и (или) права.
2. В качестве члена наблюдательного совета не избирается лицо:
1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о признании
данного юридического лица банкротом;
3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.

Для участия в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография (в произвольной форме);
4) копия документа, удостоверяющего личность
кандидата;
5) копия документа о высшем образовании;
6) копия документа, подтверждающая трудовую
деятельность работника согласно статье 35 Трудового
кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015
года;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования,
опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении
ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места
работы).
Участник запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: «Оригинал». На этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес участника. После этого конверт запечатывается во внешний конверт.
Дата начала приема документов – день размещения объявления о проведении конкурса в периодических
печатных изданиях. Документы должны быть представлены в течениетридцати календарных дней со дня опубликования объявления, по адресу г.Нур-Султан, пр.Мəңгілік ел 8, Дом министерств, 5 подъезд.
Дата проведения конкурса – рабочий день следующий за завершением срока представления заявлений
об участии в конкурсе.
По результатам проведенной оценки соответствия кандидата требованиям, предъявляемых к участникам
конкурса, проводится собеседование в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

 

https://pdf.egemen.kz/pdfs/2020/02/17.02.201.pdf

 

Все права на сайт и его содержание защищены. Сайт создан в AlmatySite.kz